Thông báo Chương trình công tác tháng 6-2022 của Sở GD&ĐT