Thông báo số 155/TB-SGD&ĐT ngày 31/7/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An về Chương trình công tác tháng 8/2022