Thông báo số 08/TB-SGD&ĐT ngày 19/01/2022 về Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022